Przez ponad trzydzieści lat mieszkał i pracował w warszawskim klasztorze o. Antoni Kurek (1931-2014), nasz współbrat, oblat, kapłan, naukowiec. Jako doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie misjologii, prof. UKSW, wniósł znaczny wkład w rozwój misjologii na Akademii Teologii Katolickiej. Urodził się 22 czerwca 1931 r. w Wodzisławiu Śląskim. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1955 r. W latach 1950-1956 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Był wychowawcą i nauczycielem w Niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów M. N. w Markowicach. W latach 1965-1967 studiował socjologię na Université de Lille (Francja), a w latach 1969-1973 – misjologię na ATK. W 1973 r. obronił magisterium (Cel działalności misyjnej kościołów prawosławnych), w 1975 r. – doktorat (Idea misyjna w pismach reformatorów oraz teologów okresu ortodoksji reformacyjnej). Od 10 lutego 1976 do 7 czerwca 1977 r. realizował badania terenowe w Kamerunie. Pracując wśród rodzimej ludności, gromadził materiały, które posłużyły do napisania rozprawy habilitacyjnej. Drugą, trzymiesięczną wyprawę do Afryki odbył wraz z o. Feliksem Zapłatą SVD latem 1980 r. W latach 1987-1988 przebywał we Francji na stypendium rządowym. W 1990 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Wierzenia i obrzędy Gidarów, ludu północno-kameruńskiego. Studium historyczno-hermeneutyczne. W 1977 r. o. A. Kurek rozpoczął pracę na ATK w ramach godzin zleconych. W 1978 otrzymał etat adiunkta przy Katedrze Homiletyki, a w 1982 r. – przy nowo powstałej Katedrze Historii Misji i Religii. W 1994 r. objął kierownictwo Katedry Historii Misji. W 1995 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Funkcję kierownika Katedry Historii Misji pełnił także po przekształceniu Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aż do przejścia na emeryturę 30 września 2003 r. Wykładał także misjologię w WSD Misjonarzy Oblatów M. N. w Obrze. O. A. Kurek jest autorem wielu publikacji naukowych oraz artykułów popularnonaukowych. Wypromował 8 doktorów oraz 54 magistrów. Problematyka pracy naukowo-badawczej o. Antoniego Kurka dotyczyła głównie misjologii (katolickiej i pozakatolickiej) w rozwoju historycznym oraz etnografii Afryki.